Myringoplasty with temporalis fascia. (2012). Journal of Zankoy Sulaimani - Part A, 14(1), 37-44. https://doi.org/10.17656/jzs.10225