“Myringoplasty With Temporalis Fascia”. 2012. Journal of Zankoy Sulaimani - Part A 14 (1): 37-44. https://doi.org/10.17656/jzs.10225.